પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાં ઘટાડો કરવાનો ઇરાદો નથી : પેટ્રોલિયમ મંત્રી

સરકારી ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓ લારા જનતાને ભાવવારાના આકરા રમ આપવામાં આવી રહા છે. સતત બીજ દિતતે બુપવરે ઓઈલ વિતરશ કંયનીઓએપટોલમાં ર૫ પૈસા અન ડીઝલની કિંમતમાં ૩૦પૈાનો વષરો કો, હતો. જેતા પગલે અમધવાદમાં ૨૯ પૈસાના વધારા સા પટલની ડિમત ર. ૮.૮૪ પ્રતિ લિટર અને ૨૭ પૈસાના વધાર સાથે ડીઝલની ઉમ રૂ.૮૨ પતિ લિટર પર પહોચી હતી. 

ડ્યૂટીમાં ઘટાડો કરવાનો ઇરાદો નથી  પેટ્રોલિયમ મંત્રી


રજ્યાનના શરંગંગાનગરમાં પાક રૂપિથ, ૯૮-૧૦ પત હિટર અને રઝ રશિધા ૮૯.૨ પતિ ટરના ભાવે શય તું. રારે પીમિસમ પટલની કિમત રૂપિયા ૧૦૨ની નજ, પહોગી. દેશમાં લલ કટલાક મડિનાઓથી પેલ અને ડીઝલની ઉમતો દરરોજ ઓલ ટઉમ હાઈની નવી સપાટીઓ બનાવી, સતિ પુ હસન પયુલિવમ પાને તે ઓલટાઈમ હાઈ મતો લારતી નથી. 

નીય પટેલિયમ મન પરે પને જશાલું ત દે ઓલટાઈમ વાઈ ભામા શખ છે સસારને પટલ અને શીઝલની કમત થે કોઈ વેચવા નવી પટોલ, અને કિઝલની કમતો ફડ આઉલની આંતર પગમન પાને જણાયું હતું ક, કેડ અને રજ સરકારો જરસિયાત પૂ કરવ પટલ અને મઝલ પર એકસાઇઝ અને સેટવીવુલાત કરછ કટલોક તાર ક સરા એક્સાઈઝ નુટીમા વડો પલ કરછ. છલલ 300 દિવસમા ૨૫૦ દિવસ પેદ્લ અને ડીઝલની ડંમતમાં કા ધારો કરો નથી. તેલી પટલ અને ડગની કિમત ઓલ ટાઈમ સાઈ છે તેમ એકં હામક છે. પટોલ અન પઝલ પરની એક્સાઈઝ તૂટી પકવ ક સરકર કોઈ વિચારણા કરીસહી નશી.

પેટ્રોલ પર ૬૧ ટકા અને ડિ 2:55 કન અને રાજ્યો દ્વારાપેટ્રલ પર ૬૧ ટકા અને ડીઝલ પર પદ ટકા ટકનીવરૂલાત કર્યા આવી રહી છે દશની રાજવકની દીના પેટ્રોલ પર રૂપિયા ૨૦ની આસપાસ વેટની વસુલાત થાય છે જ્યારે કેન્દ્ર સરકારનાપેટેલ પરની એકઇઝ ડયુટી સિયા 33ની આસપાસ, પલે કેલોજ ગતે દિ ડઝલપર રાજયની આસ ટની વસુલાત થાય છે.

જયારે કન સરકાર ડોઝ પર રૂપિયા રની અપાર એકસાઇઝ ડયૂટી વસુલી રહીછે. વર્ષ ૨૦૨૧૧ઞા પ્રથમ ૪૧ દિવસમાં પેટ્રોલમાં ૩. ૩.૮૯ અને ડીઝલમાં રૂ. 3.૮%તો વધારો ભારગાંતર્થ અમા પટલની કિમ રિયા) હી સિહર, અને ડીઝલની કિંમતમાં ર્યા 2 ૯પ લિટરનો વધારો કરી દેવાયો ફેશુઆરી મહિનાના પ્રથમ ૧૦ દિવસમાં જપે અને ડિઝની કિમતી વાર ની ઝક છ કબુઆડીયા દેન પદોવની કિમત ૧૩૦ અને ડઝન રિયા ય સપનો વધારો જઈ ગયો છે આપતા જાખ્યુઆરીમા પટોલમારૃપેયા ૨૫૯ અને ડીઝલમા શીિયાર૬૧નો છરી ઝાકી દી હતી.

માર્કેટ માટે નવા સપ્તાહની શરૂઆત નિરાશાજનક રહી હતી. વિતેલા સપ્તાહે જોવા મળેલો ઘટાડાનો દોર નવા સપ્તાહે લંબાઈ ગયો હતો અને બેન્ચમાર્ક નિક્ટીએ મહત્ત્વનું સપોર્ટ સ્તર તોડતાં ટૂંકાગાળા માટે બજાર મંદીનું બની ગયું હોવાનું એનાલિસ્ટ્સ જણાવે છે. તેમના મતે બજારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી જોવા મળી રહેલો તેજીનો દોર વચગાળા પૂરતો અટક્યો છે અને તેથી ટ્રેડર્સ સુધારે, લોંગ પોઝિશન હળવી કરી ઉછાળે વેચવાનું વલણ અપનાવવું જોઈએ.

નિફ્ટીએ સોમવારે ૧૪,૭૬૦ના તેના ૨૦દિવસની મૂવિંગ એવરેજના સપોર્ટને તોડ્યો હતો અને તે ૧૪,૯૭૬ પર બંધ આવ્યો હતો. દિવસ દરમિયાન તે ૧૪,૬૩૫ના તળિયા સુધી જોવા મળ્યો હતો. જે ૧૪,૯૩૦ના ૩૪-દિવસની મૂવિંગ એવરેજના સપોર્ટ નજીકનું સ્તર હતું.

મંગળવારે બજાર આ સ્તરને જાળવી રાખે છે કે નહીં તે જોવાનું રહેશે, પરંતુ જો આ સ્તર તૂટશે તો નિફ્ટીમાં ૧૪,૫૧ ૪નો મહત્ત્વનો સપોર્ટ રહેશે. જોકે બજારે નોંધપાત્ર સમયગાળા બાદ ૨૦-ડીએમએનું સ્તર તોડતાં તેમાં ટૂંકાગાળાનો ટ્રેન્ડ નરમાઈ નો બન્યો છે. 

જેને ધ્યાનમાં રાખતાં હવે સુધારે વેચવાનો અપનાવવાનો રહેશે. જે માટે ૧૫,૧૦૦ના સ્ટોપલોસનું પાલન કરવાનું રહેશે. અગાઉ નિફ્ટી આળવીને ૧૫,૪૩૫ની ટોચ સુધી પહોંચ્યો હતો. જોકે ગયા સપ્તાહે ૧૫,૧૦૦નું સ્તર તૂટતાં તેમાં ઝડપી વેચવાલી જોવા મળી હતી અને સોમવારે તે ટોચના સ્તરેથી લગભગ પ ટકા જેટલો તૂટી ચૂક્યો હતો. 

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post