કડુજોદરા બેઠક પર કોંગ્રેસ અને ભાજપની નેતાગીરીની નજર

કાશેદસના બેઠક પર આ કૉંગેસી મતદારો કેવો રૂખ વખતે ભાજપની સાથે સાથે અપનાવશે તે ચૂંટણી પરિશ્રમ કોંગ્રેસી આબરૂ પણ દાવ પર બાદ સ્પષ્ટ થશે. આ બેઠક લાગેલી છે. આ બેઠક પર કોંગેસનો ગઢ છે. આ કોંગ્રેસમાંથી જિલ્લા પમુખ ગઢને તોડવા માટે ભાજપને સુર્વસિહ ડબીચૂંટલરી લડીરઘ્યા શામ, દામ દંડની નિતી છે જયારે સામાપથે ભાજપે અખત્યાર કરવી પડશે.

કડુજોદરા બેઠક પર કોંગ્રેસ અને ભાજપની નેતાગીરીની નજર

શાતિ રાજેનદુમાર રાઠોડને મેદાનમાં સમીકરણની દષ્ટિએ આ બેઠક ઉતા્ા છે. બને ઉમેદવાર વચ્ચે પર ૨૮૮૪૭ મતદારો છે. જે સીધો જંગ ખેલાશે. ગત પૈકી ઠાકોર સમાજના ૨૦/૦૦ ચૂંટણીમાં આ બેઠક કોંગેસ પાસે મતદારો નિર્ણાયક સાબિત થશે. હતી. કોંચેસના ઉમેદવાર કોંગેસ આ મતદારોને પોતાની કાંતાબા બાબુસિંહ ઝાલા વોટબેંક માને છે.

જ્યારે 1૨૦૦ મતની સરસાઈથી ત્યારબાદ પાટીદારના ૨૧૦૦, વિજેતા થયા હતા. સુર્થસિંહ રબારી સમાજના ૧૧૦૦, તથા ડાભી આ બેઠક પર આવાતી પ્રજાપતિ સમાજના ૯૦૦ ઉમેદવાર છે, જ્રકે, તેઓ જેટલા મતો છે. કૉંગેસની બહારના ઉમેદવાર હોવા છતા વોટબેંક ગબ્રતી અનુજાતિના મતદારોમાં હાલ તુંરત કોઈ પળ ૧૪૦૦ જેટલા મતો છે. વિરોધ જ્રોવા મળ્યો નથી. 

જ્યારે અન્ય જ્ઞાતિના 1૫૦૦ સાથેસાથે કૉગેસમાંથી કોઇએ થી ૨૦૦૦ જેટલા મતો છે. નારાજગી દર્શાવી તેમની સામે ઠાકોર સમાજના મતદારોનો જે અપથ ઉ મેદવારી પ્ર નોંધાવી તરક રુકાવ હશે તે ઉમેદશારની નથી. જોકે, મતદાન સમધે જીત આસાન બની રહેશે.

 કોંમ્રેસનો ગહ ગણાતી રખિયાલ બેઠક પર ભપનેસ્થાતિક ઉમેદવારો લાભ

રખિયાલ બેઠક કોંગેસનો ચૂંટણીમાં મોટી કહી શકાય.આ ગઢ ગણ્રાય છે. અતિથી કોંગેસે વખતે પલ કોંચેસના ગત ટર્મમાં ૂંટવેલા જગતસિંહ ઉમેદવારનો સામનો ભરતસિંહ ભવાનસિંહ ઝાલાનેરિપીટ કર્યા ઝાલા સામે છે. શાતિ છે. જ્યારે ભાજપે ઝાલા સમીકરણની દ્રષ્ટિએ પણ આ ભારતસિંહ બળસિંહ પર બેઠક પર કોંગેસનો હાથ ઉંચો પસંદગીનો કબશ હોળ્યો છે.આ રહે તેવી શક્યતા જોવાઇ રહી બેઠકપરના ભાજપનાઉમેદાર છે. અહિ કુલ ૨૩૫૦૦ જેટલા રખિયાલ પોપરના છે. 

જેના મતદારો છે. જે પૈકી ઠાકોર કારણે રખિયાલના મતદારોનો સમાજના મતદરોની સંખ્યા સુકાવ તેમની તરક રહે તેવી વધુછે.અહિ કુલ મતદારો પૈકી શક્યતાઓ રાજકિય પંડિતો 1૨ વજ્ર જેટલા ઠાકોર માંડી રલા છે. બીજીતરક સમાજના મતો છે. જ્યારે કોંચેસ અતિથી છેલ્લી ત્રણ પાટીદાર સમાજના ૩૪૦૦ ટર્મથી વિજેતા બનતી આવે છે. તથા ચૌધરી સમાજના ૧૩૦૦ જેના કારણે ભાજપને કોંગેસનો જેટલા મતો આવેલા છે. 

આ ગઢ તોડવા મુશ્કેલ બની ઉપરાંત રબારી સમાજના શે. જોકે, કૉગેસને આ વખતે ૯૦૦ જેટલા મતો છે. જારે એન્ટઉકમળ્સીનો ગેરલાભ કીગેસની પરંપરાગત વોટરબેક થાય તેવી પણ શક્યતા જોવાઈ ગણાતી અનુ.જાતિ સમાજના સહી છે. ગત ચુંટણીમાં કૉગેસે પળ્ર ૧૮૦૦ જેટલા મતો છે. આ બેઠક ૨૨૦૦ મતની જ્યારે અન્ય સમાજના મતોની સરસાઈથી જીતી હતી. જે ગલતરી કરીએ તો આ આંકડો સરસાઈ જિલ્લા પંચાયતની ૨૦૦૦ આસપાસ પહોયે છે.

સાણોદાની બેઠક પર ઠાકોર અને પાટીદાર સમાજના મતો નિર્ણાયક

સાબ્રોદાની બેઠક ભાજપનો છેલ્લા બે ટર્મથી આડિ ગહ ગશાય છે. ગત ટર્મમાં ભાજપના ઉમેદવાર વિજેતા જિક્લાપંચાયતમાં ભાજપને જે બનતા આવ્યા છે. જ્ઞાતિ પાંચ બેઠકો મળી હતી તે સમીકરમ પમાણે આ બેઠક પર કી સાણોદાની એક ઠક હતી. ઠાકોર સમાજના ૧૩૯૦૦ ગત ચુંટણીમાં ભાજપે આ જેટલા મતો છે. જે મતો પર બેઠક ૧૭૦૦ના મતે અંકે કરી ભાજપ અને કોંગેસ બંને દાવો હતી. આ વખતે પળ ભાજપે કરી રહ્ય છે. 

જેના કારણે આ આજ પરિવારના ગુલરંતરસિંહ મતબેકના ભાગલા પડશે. ચાવડાને ટિકીટ આપી છે. જ્યારે મત્રિય મતદારોની જયારે કોંગરેસે નારસિંહ સંખ્યા ૭૦૦ જેટલી છે. રબારી કાળુસિંહ ચૌહાશને મેદાનમાં સમાજના ૫૦૦ મતો છે. ઉતાયાં છે. આ બેઠક પર જ્યારે દેવીપુજક સમાજના શરૂઆતમાં અપશ ઉમેદવારે ૭૦૦ જેટલા મતો છે. 

આ જરર કર્યું હતં. પરંતુ જ્યારે ઉપરાંત આ બેઠક પર ભાજપના જ પીઠ કાર્થકર્તાએ અનુસુચિત જાતિના કુલ નહી મળતા નારાજ ૧૨૦૦ જેટલા મતો છે. થઈને અપ ઉ મેદવારી કરી કોંગેસ માટે ભાજપનો આ ગઢ હતી. પરંતુ અત્યારે આ બેઠક તોડવો મુરકેલ છે. બ્રોક, પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે પરંપરાગત વોટબૅકની શરંટી ટકકર રહેશે. આ બેઠક સાથેસાથે કૉંગેશે આ બેઠક ઉપર ૫૫૦૦ જેટલા પાટીદાર જીતવા માટે અન્ય સમાજના મતો છે, આ મતો હારજીત મતદારોને પલ પોતાના તરક માટે નિર્ણાયક સાબિત થશે. ખેંચવા પડશે.

અમરાજીના મુવાડા બેઠકમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે કાંટે કી ટક્કર

જિલ્લા પંચાયતની ફિફ્ટી ફિફ્ટી છે. આ બેઠક ૫ર અમરજાના મુવા બેઠક પર પાટીદાર સમાજના ૨૨૦૦ ભાજપઅનેકોગેસવચ્ચેકાંટેકી જેટલા મતો છે. જ્વારે બલ ટકકરજોવા મલશે. આ બેઠકમાં સમાજના ૫૯૦, શત્રિય પર ગત ચૂંટણીમેં ભાજપના સમાજના ૧૩૦૦ તથા ડાકોર ગીતાબેન ફુલરસિંહ વિજેતા સમાજના 3૩૨૦૦ જેટલા બનયા હતા. જોકે, ગત ચૂંટણીમાં મતો છે. આ ઉપરાંત ર બારી પલ્રઆ બેઠક પર ભાજપ અને સમાજના પણ ૧૪૦૦ જેટલા કોંગેસ વચ્ચે કટકી ટકકર જોવા મત છે.

જયારે પબ્રપતિ મળીવતી. ભાજપને માત્ર સાડા સમાજના 1000. રાવ ચારસો મતની સરસાઈ મળી સમાજના ૯૩૪ તથા દેવીપુજક હતી. જે સરસાઈ તોડવા માટે સમાજના ૯૦૫ જેટલા મતો કોંશેસનો પાસ રહેશે. આ છે. જ્યારે લઘુમતી સમાજના બેઠક પર કોંગેસે આ વખતે અહિ પડર મતો છે. જે આનંદીબેન કાળુરિહ કોંગેસની મતર્બેક ગળ્રાય છે. મિહોલાને ટિકીટ આપી છે. જ્યારે અનુસુચિત જાતિના કુલ જયારે ભાજપે પારસબેન ૨૨૦૦ જેટલા મતદારો છે. કિરિટસિંહ બિવોલાને મેદાનમાં ઉપોક્ત બેઠક પર ભાજપ અને ઉતાર્યા છે.

આ બેઠક પર ૮૦ કૉંગ્રેસ આ સિવાયની અન્ય ટકાશત્રિથ મતદારો નિર્ણયકની શ્ાતિના મતો પર પલ આધાર ભૂમિકા ભજવશે. જ્ઞાતિ રાખશે. આ મતદારોનો ઝોક, સમીકરણની દર્ટિએ પલ આ પણ હારજીત માટે નિબરંયક બેઠક પર ભાજપ અને કોંગેસના ભુમિકા ભજવશે. અન્ય જ્ઞાતિના ઉમેદશર વચ્ચે જતનોટકાવારી મતો ૨૦૦૦ જેટલા છે.

ગુજરાતમાં પહેલી વખત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં પોતાના પમી. પરપસીને ચૂંટણી લડાવવા રાજક પથોનું આંતરીક રાજકરબ સાવ નિમ્ન  છે. નાગરીક શૉબિંગઅને મોબાઈલની ઓડિયો કિપ, ગુઝ ચેનલોના કેમરા સમક થેલા સાન, ઉઘાડા આશેપો વચ્ચે ગાંધીનગરમાં ભાજપની ગિકિટની શંચવી વૈભાએ. મિલ ગુજરાતથી આવેલા બે યુવા હોદેદારો વચ્વે બ્હેરમાં ચુંબન, આંલિગનલી પેમ ખીલ્યાની ઘટના બહાર સરકારી આ બંને હોંદારો પરણિત છે, દલિબ્ર આવી છે. 

દલિણ ગુજરાતના જિલ્લાના ગુજરાતમાં તેમતા સારાં, તેમની એક શેરના મંતિલ મૌચચમાં શોલે અશેભનિપ દાયો જઈને ત્ય રવલા નલેનની ૯ સટોર અમધવાદમં સૂર” પરાવતા મહિલાને જારે ચૂંટી લડવા ક્ર્વકરો અને બંગલાનો સેવકગણ અધ્ય પટેલ અને મુક્વબહેન વગનો વાદરલ, ઓફર કરવામાં આવી ત્યારે તેણિએ થઈ ઉઠ્યો છે. બુધવારે ભાજપે જાહેર થેલો સંવાદ, કેગેસના મહિલા ઉપપમુખ સામેથી ના પાડી હતી. 

જો કે, શહેરના કરેલી યાદીમાં દલિણ ગુજચતની એ સોનલ પટેલે શૈલેષ પરમાર અને યુવાન હોદારે તેબિને આહિંગન, ચુંબન નગર પાલિકાના ઉમેદવારોની થાદીમાં હિંમતર્સિંત પટેલ સામે કરેલા ગંભીર કરીને મનાવી હતી. ગાંધીનગરમાં આ પેમી યુગલનું નામ જોશ મળ્યુ નશી. આશેપો બાદ ચચને ચગડોળે છે.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post