ગાંધીનગર માં ભાજપની ટિકિટ વહેચણી વખતે પુરુપ-મહિલા હોદેદારો વચ્ચેનો પ્રેમજૂહેર માં ખીલો

ગુજરાતમાં પહેલી વખત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં પોતાના પમી. પરપસીને ચૂંટણી લડાવવા રાજક પથોનું આંતરીક રાજકરબ સાવ નિમ્ન  છે. નાગરીક શૉબિંગઅને મોબાઈલની ઓડિયો કિપ, ગુઝ ચેનલોના કેમરા સમક થેલા સાન, ઉઘાડા આશેપો વચ્ચે ગાંધીનગરમાં ભાજપની ગિકિટની શંચવી વૈભાએ મિલ ગુજરાતથી આવેલા બે યુવા હોદેદારો વચ્વે બ્હેરમાં ચુંબન, આંલિગનલી પેમ ખીલ્યાની ઘટના બહાર સરકારી આ બંને હોંદારો પરણિત છે, દલિબ્ર આવી છે. 

દલિણ ગુજરાતના જિલ્લાના ગુજરાતમાં તેમતા સારાં, તેમની એક શેરના મંતિલ મૌચચમાં શોલે અશેભનિપ દાયો જઈને ત્ય રવલા નલેનની ૯ સટોર અમધવાદમં સૂર” પરાવતા મહિલાને જારે ચૂંટી લડવા ક્ર્વકરો અને બંગલાનો સેવકગણ અધ્ય પટેલ અને મુક્વબહેન વગનો વાદરલ, ઓફર કરવામાં આવી ત્યારે તેણિએ થઈ ઉઠ્યો છે. બુધવારે ભાજપે જાહેર થેલો સંવાદ, કેગેસના મહિલા ઉપપમુખ સામેથી ના પાડી હતી. 

જો કે, શહેરના કરેલી યાદીમાં દલિણ ગુજચતની એ સોનલ પટેલે શૈલેષ પરમાર અને યુવાન હોદારે તેબિને આહિંગન, ચુંબન નગર પાલિકાના ઉમેદવારોની થાદીમાં હિંમતર્સિંત પટેલ સામે કરેલા ગંભીર કરીને મનાવી હતી. ગાંધીનગરમાં આ પેમી યુગલનું નામ જોશ મળ્યુ નશી. આશેપો બાદ ચચને ચગડોળે છે.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post